Kategoriarkiv: Om skolen

Målgruppe

Målgruppen er de 14-17-årige, svarende til 8.-10. klasses elever, som ønsker et ophold på en almen efterskole med forberedelse til ungdomsuddannelse og aktivt voksenliv. Eleverne samlæses efter fagligt niveau, interesser og fremtidige uddannelsesønsker. Der undervises i boglige fag og i værkstedsfag, der binder teorien fra det boglige sammen med det praktiske, samt i linjefag, hvor de unge vælger mellem flere forskellige emner. Ligeledes udbydes en række valgfag i eftermiddags- og aftentimer.

Undervisningen suppleres med studierejser, udflugter, virksomhedsbesøg og projektopgaver.

Vi har klasser for elever med faglige udfordringer og behov for specialundervisning. Her vil der altid være 2 undervisere og højest 15 elever i klassen. Man kan her vælge at afslutte med folkeskolens afgangsprøver i den udstrækning det vil give mening for den enkelte elev. Læs mere her.

Prøver og fritagelse fra prøver
En stor andel af de unge der modtager undervisning på Hedens Efterskole, har qua forskellige angstlidelser, ordblindhed, diagnoser som autisme, ADHD, ADD mm. faglige og sociale udfordringer. Det kan i tidligere skoletilbud have udmøntet sig i skolevægering, stor fraværsprocent og/eller manglende deltagelse i undervisning. Det er en problematik vi til stadighed arbejder med.

Der kan være elever der efter lærernes faglige vurdering, og efter aftale med elev og forældre, bør fritages for prøver/eksamen. En fritagelse gives af forstanderen, og eleven vil i stedet blive evalueret på anden vis.

Elever der går til eksamen på Hedens Efterskole har mulighed for at anvende diverse hjælpemidler under eksamen, fx AppWriter og støtte af personalet.

De fagligt stærke elever vil vi udfordre i hold med plads til fordybelse i relevante emner, og et pensum, der rækker ud over, hvad der almindeligvis tilbydes i grundskolen.

Vi bruger i vid udstrækning naturen som klasserum. Vi inddrager værkstedsfag, hvor eleverne får lov at prøve kræfter med både teori og praksis.

Årets gang på skolen
Skoleåret  er bygget op som normale skoleuger med 5 skoledage, dog er hver 2. eller 3. weekend en såkaldt forlænget weekend, det betyder, til gengæld, at der er enkelte søndage med undervisning i eftermiddags- og aftentimer. Dette sikrer gode sammenhængende forløb, hvor du når at falde til i skolens rytme. Desuden giver det mulighed for hverdage hjemme, hvor læge- og tandlægebesøg, samtaler med myndigheder mv., kan planlægges, uden at du går glip af undervisningen. Det er desuden en fordel for elever med lang transporttid mellem skole og hjem.  Der er mulighed for hjemrejse i alle weekender, såfremt der er et behov.

På Hedens har vi et ønske om at være sammen med de unge og deres familier og dyrke den gode samtale, finde det sjove i de små ting i hverdagen, dyrke humoren og selvironien, styrke fællesskaberne og retten til at være den man er, med respekt for og hensyntagen til hinanden. Det er vigtigt at understrege, at Hedens Efterskole er en almen efterskole for alle i aldersgruppen. Der kræves IKKE særlige PPR-beskrivelser eller lignende for at blive optaget.

Vi tilbyder

 • En skole med max 70 elever, som skaber et stærkt fællesskab
 • Sammenlæste hold i 8. og 9. klasse niveaudelt på basis, medium og turbo niveau. Niveaudeling sker på basis af test og samtaler og kan der kan være forskellige niveauer på det enkelte barn.
 • 10. klasse har 2 niveauer.
 
 • Tilbud om pladser i klasser med specialundervisningstilbud og 2-lærer undervisning og højest 15 
elever i hver klasse

 • Fastlagte bevægelsesmoduler

 • Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse
 • 9. og 10. klasses afgangsprøve
 • Individuelle støttesamtaler efter behov
 • Nærvær og tid til fordybelse
 • En naturskøn beliggenhed
 • Sund kost med vægt på økologi
 • Praktiske gøremål som madlavning, husholdning og hygiejne
 • Fast kontaktperson og pædagog, der også deltager i de afklarende møder der måtte være med 
forældre og relevante fagpersoner
 • Uddannelsesvejledning med opfølgning 1-2 år efter afsluttet efterskoleophold og påbegyndt 
ungdomsuddannelse

 • En faglig stærk personalegruppe, der har erfaring med målgruppen

 • Linjefag
 • Valgfag
 • Ekskursioner som kan bestå af: 
Spændende steder i Danmark. Naturoplevelser i Norden. Kultur i Europa.

   

Profil og værdigrundlag

Hedens Efterskole er en almendannende efterskole. Vi er fri af religiøse interesser og andre organisationer. Vi henvender os til alle unge i aldersgruppen 14-17 år. Det særlige ved Hedens Efterskole er et hensyntagende miljø, hvor også sårbare unge kan trives. Ud over de almindelige 8., 9. og 10. klassefag, tilbyder vi også undervisning i specialklasser for elever med faglige udfordringer. Ligesom der er mulighed for at give ekstra faglige udfordringer til de bogligt stærke elever.

Udover vores undervisere har vi tilknyttet fast pædagogisk personale med indsigt og erfaring for unge, der har brug for et hensyntagende miljø.

Vi tilbyder linjer indenfor E-sport, Sport & Adventure, Design, Ridning og Storytelling.

Indholdsplan for Hedens Efterskole 2023-24

Indholdsplan for Hedens Efterskole 2022-23

Vedtæger for Hedens Efterskole

Det pædagogiske afsæt
Skolens værdigrundlag er Grundtvig-Koldsk, hvor det forpligtende fællesskab er omdrejningspunktet. Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem det teoretiske og praktisk-musiske og den levende fortælling, debatten i frirummet og glæden ved sang og musik. Det er i dette spændingsfelt, eleverne glemmer sig selv, oplever livsglæde og derved bliver bedre til at mestre eget liv, knytte og opretholde sociale relationer og netværk.

Benævnelsen Grundtvig-Koldsk har eksisteret i over 100 år, og stammer fra Nikolai Frederik Severin Grundtvig og Christen Kold. De har hver deres rolle og betydning i traditionen. Lidt forenklet kan man sige, at Grundtvig har tænkt tankerne og Kold har gennemført dem i praksis. LYS OG LIV var Grundtvigs pædagogiske grundbegreber: LYS som oplysning, almen oplysning, folkelig oplysning og livsoplysning. LIV som borgerliv, folkeliv, menneskelivet, åndsliv og oplivelse.FØRST OPLIVE SÅ OPLYSE, var Kolds ideologi. Han mente, at vi lærer bedst når vi kan se en mening med at lære. Fordi det vigtige er at gøre det, du tror på - ikke at læse dig til det.

Værdigrundlag Hedens Efterskole

Fællesskab og nærvær giver styrke og selvværd
Vi ønsker på Hedens Efterskole at styrke de unges sociale, faglige og demokratiske kompetencer. Vi vil styrke de unges syn på eget værd ved at vise dem at alle er vigtige brikker i fællesskabet, og at deres bidrag i hverdagen er betydningsfuldt for at alle trives.
Vi har fokus på, at både den enkelte elev og det store fællesskab får oplevelser og udfordringer, der sikrer både faglig dygtiggørelse og udvikling af personlige kompetencer.
På Hedens Efterskole mødes de unge med struktur og forudsigelighed, omsorg og anerkendelse, samtidig med at vi guider dem mod voksenlivet, uddannelse og et aktivt liv.
Vi vil fremhæve at den enkeltes kompetencer ikke kun findes i arbejdet med bøgerne, men i høj grad også i håndværket, dagligdagens gøremål og menneskelige relationer.
Vi vil vise de unge, at demokrati ikke blot er en rettighed, men også er en pligt til at deltage i demokratiets overvejelser og handlinger, og åbne deres øjne for livets muligheder og udfordringer. Vi ønsker at støtte de unge i at turde vælge forskellige veje og få mod på at gribe fremtiden som aktive samfundsborgere.