Specialundervisning, vejledning og inklusion

Specialundervisning
På skolen kan der årligt optages en gruppe elever med specialundervisningsbehov. Disse ydes støtte efter vurdering af en PPR psykolog i deres hjemkommune. Psykologen vurderer i samarbejde med os, hvor mange timer eleven skal bevilges efter “bekendtgørelse om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler” §25. Deres specialundervisningsbehov dækkes som udgangspunkt i støtteklasser, hvor de modtager både individuel og personligt målrettet undervisning.

UU-vejledning
Har til formål at hjælpe eleven med at vælge ungdomsuddannelse ud fra interesse og evner. Sammen med den enkelte elev, at afdække elevens muligheder for fremtidigt virke.
Skolens UU-vejledere vil, sammen med elev og undervisere, hjælpe eleven med at træffe kvalificeret valg af ungdomsuddannelse.
Vejledningen består af både fælles oplæg og individuelle samtaler.

Inklusion
Hvis behovet for faglig støtte er til stede, men er under ni undervisningstimer om ugen, så kan eleven indskrives som inklusionselev. Der udarbejdes der en særlig kontrakt, der er med til at sikre elevens faglige og sociale udvikling. Med den rette støtte, mindre hold mm, giver det os mulighed for at tilrettelægge en undervisning, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov.
I løbet af skoleåret vil en specifik lærer være tilknyttet eleven og sikre at vedkommende får den rette faglige støtte og kan gennemføre skolens faglige tilbud på tilfredsstillende vis. Eleverne går til afsluttende prøver og forberedes hertil, så de ikke føler prøven som et uoverskueligt pres men en spændende og velkendt udfordring.
Derudover støtter vi den del af undervisningen, som foregår i det store forpligtende fællesskab, efterskoleaftener, fællesture, projektforløb mm.