Engelsk

Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at du tilegner dig kundskaber og færdigheder, så du kan forstå talt og skrevet engelsk, og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. 
Undervisningen skal samtidig udvikle din bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. 
Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke din aktive medvirken. 
Undervisningen bidrager til, at du bevarer lysten til at beskæftige dig med sprog og kultur til fremme af din videre udvikling.

Undervisningen skal give dig indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke din internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

Indhold: Hver engelsklærer planlægger sin egen undervisningsplan i henhold til opfyldelse af målene beskrevet i “Nye fælles mål” for faget engelsk, og undervisningen står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning.

Faget er prøveforberedende og i overensstemmelse med “Fælles mål” og står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning.
Der arbejdes hen imod at alle elever afslutter skoleåret med Folkeskolens 9. klasseprøve (FP9) eller Folkeskolens 10. klasseprøve (FP10).

Timetal: I gennemsnit 3 lektioner á 60 min ugentligt i normaluger.

Faget er obligatorisk for alle elever.

Faget indgår i faget ”værkstedsfag”, hvor den teoretiske undervisning kædes sammen med hverdagen. Endvidere gives 4-5 arrangementsaftener til fremvisning af engelsksprogede dokumentar- eller spillefilm.